Kultuuriteaduste metodoloogia kursus

Kultuuriteaduste metodoloogia
Kursuse kirjeldus

Kursuse nimetus ja maht:

Kultuuriteaduste metodoloogia FLKU.00.160 (Tartu Ülikool)

2 semestrit, kokku 8 EAP

Sihtrühm ja õppijate arv:

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia doktorandid (ca 25 üliõpilast)

Kursuse lühikirjeldus:

Tegu on erialadeülese doktoriõppe ainekursusega, mille raames antakse teoreetiline ülevaade kultuuriteaduste hetkeseisust ning harjutatakse nii teoreetilist kui empiirilist kultuuriteaduslikku analüüsi. Kevad- ja sügissemestri programm kuuluvad kokku ning kursuse teise osa eelduseks on esimese osa läbimine.

Eesmärgid: Ainekursuse eesmärgiks on luua alus teineteisemõistmisele, ühisaruteludele ning selle kaudu kultuuriteaduste üldisele arendamisele Eestis. Aine annab ülevaate kultuuriteaduste hiljutistest arengusuundadest, mõistevälja dünaamikast ning tutvustab erinevate distsipliinide identiteete ja arengusuundi. Ainekursuse raames pööratakse tähelepanu ka eestikeelse teaduskeele ja -terminoloogia arendamisele, mis on kultuuriteaduslikus töös nii erialaselt kui interdistsiplinaarsel tasandil vajalik ja möödapääsmatu.

Õpiväljundid: Kursuse läbinud doktorandid on kursis kultuuriteaduste hetkeseisuga, oskavad näha seoseid erinevate kultuuri uurivate distsipliinide vahel ning suudavad oma doktoritöö metodoloogiat mõtestada kultuuriteaduste laiemas kontekstis.

Õppetöö korraldus:

Semestris toimub 2-3 loengut/seminari, vaheldumisi Tartus ja Tallinnas. Auditoorsel õppetööl osalemisega seotud transpordikulud kaetakse. Peamine tegevus toimub iseseisva töö ja e-õppena Moodle’i keskkonnas.

Loengud:

I semestri avaloeng: „Kultuuriteaduse mõistevälja dünaamika ja distsiplinaarne identiteet“ (Peeter Torop)
II semestri avaloeng: „Distsiplinaarsed innovatsioonid ja metodoloogiline dünaamika“(Peeter Torop)
Mõlemad loengud eeldavad iseseisvat tööd kirjandusega.

Seminarid:

I semestri seminar „Pöörded humanitaarteadustes – keeleline, kultuuriline, performatiivne, kognitiivne“ (Tõnu Viik)
II semestri seminar „Kultuuri uurimine kunsti- ja muusikateadus(t)es“ (Žanna Pärtlas, Virve Sarapik)
Kursust kokkuvõttev seminar ja tudengite konverents
E-õpe:

Lugemismaterjal on kursusel osalejatele kättesaadav Moodle’is.
Lisaks toimub Moodle’is arutelu „Kultuuriteaduse pedagoogiline ja sotsiaalne taust“, mis lähtub etteantud kirjandusest ja õppejõu poolt esitatud küsimus(t)est.
Mõlema semestri jooksul kaardistavad ja kirjeldavad tudengid oma doktoriprojekti seisukohalt olulisi mõisteid.
II semestri keskpaigaks koostab iga tudeng oma doktoritöö metodoloogiast lähtuva lõpuessee kava (teema, struktuur, kirjandus). Tagasiside õppejõult ja kaasõpilastelt.
Kursuse lõpus esitatakse essee.
Õppematerjalid: Nii kohustuslik kui soovituslik kirjandus laetakse üles Moodle’i keskkonda.

Hindamine: Mitteeristav. Kursuse läbimise eelduseks on osalemine kõigis tegevustes.

Muu info: Ainekursuse töörühma juht ja vastutav õppejõud on Kristin Kuutma Tartu Ülikoolist. Õppejõudude hulka kuuluvad Tõnu Viik Tallinna Ülikoolist, Žanna Pärtlas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast, Virve Sarapik Eesti Kunstiakadeemiast, Peeter Torop Tartu Ülikoolist. Kursus on kooskõlas Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli tegevuskavaga. Üritust toetab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi kaudu (Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool) ning Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Kultuuriteooria tippkeskus).

Kontakt:

Leenu Nigu

Ainekursuse koordinaator KTKDK

leenu.nigu@tlu.ee

555 22 618

Tagasi