Aastail 2014-2020 Euroopa Liidu struktuurifondidest rahastatav Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool (KTKDK) on nelja kõrgkooli ühine ettevõtmine, ühendades Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ja Eesti Kunstiakadeemia doktorante ja õppejõude. Sellises ulatuses koostöö humanitaaria ja kunstide õppesuundadel on Eesti kõrgkoolide vahel esmakordne.

Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli projekti eesmärgiks on:

  • viia kultuurianalüüsiga tegelev doktoriõpe Eestis kõrgemale teoreetilisele tasemele;
  • muuta kultuuriteaduslik doktoriõpe interdistsiplinaarsemaks ning anda valdkonna doktorantide tööle laiem kontekst;
  • ühendada institutsionaalselt ja administratiivselt lahutatud kultuuriuurijaid, integreerida õppe- ja uurimistööd, kaasata intensiivsemalt kraadiõppesse õppetööga mitteseotud uurimisasutusi (arhiivid, muuseumid jms);
  • tõsta kraadiõppurite juhendamise kvaliteeti;
  • tuua Eestisse sisse rohkem kaasaegset kultuuriteaduslikku teadmist, s.t suurendada väliskompetentsi osakaalu kultuurianalüüsiga tegelevas doktoriõppes
  • siduda senisest enam KTKDK tegevusi doktoriõppekavade vajadustega, korraldades selleks ühiseid ainekursuseid ja seminare, mida on võimalik lõimida KTKDK-ga liitunud õppekavadesse.
  • lõimida KTKDK tegevus aktiivsemalt tööturu vajadustega ja praktiliste oskuste arendamisega, korraldades selleks praktilise suunitlusega üritusi (kirjutamislaagrid, tööpajad, praktilised seminarid jms).
  • kaasata KTKDK tegevusse magistrante, et soodustada nende õpingute jätkumist doktorantuuris.

KTKDK tegevuste tulemuseks on kultuuriteaduste integreeritum ja interdistsiplinaarsem tase, ülikoolidevaheline tihe koostöö (sh ühised ainekursused, kraadiõppurite mobiilsus), väliskompetentsi suurem osakaal kraadiõppes, teadus- ja õppetöö tugevam side. Projekti kaasatud kõrgkoolide jaoks tähendab see kompetentsi kasvu, mida ei ole võimalik eraldi saavutada. Laiemal tasandil tähendab see oluliselt avarama silmaringiga haritud inimeste osakaalu, kes oma väärtushinnangute ja teadmistega avaldavad soodsat mõju ühiskonna arengule. Oma tegevusega toetab doktorikool mitmekülgset noore haritlaskonna ettevalmistamist muutuvas sotsiaalmajanduslikus olukorras toimetulekuks.