Kultuuriteaduste metodoloogia

Kursuse kirjeldus

Kursuse nimetus ja maht:
Kultuuriteaduste metodoloogia FLKU.00.160 (Tartu Ülikool)
2 semestrit, kokku 8 EAP

Sihtrühm ja õppijate arv:
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia doktorandid (ca 20 üliõpilast)

Kursuse lühikirjeldus:
Tegu on erialadeülese doktoriõppe ainekursusega, mille raames antakse teoreetiline ülevaade kultuuriteaduste hetkeseisust ning harjutatakse nii teoreetilist kui empiirilist kultuuriteaduslikku analüüsi. Sügis- ja kevadsemestri programm kuuluvad kokku ning kursuse teise osa eelduseks on esimese osa läbimine.

Eesmärgid:
Ainekursuse eesmärgiks on luua alus teineteisemõistmisele, ühisaruteludele ning selle kaudu kultuuriteaduste üldisele arendamisele Eestis. Aine annab ülevaate kultuuriteaduste hiljutistest arengusuundadest, mõistevälja dünaamikast ning tutvustab erinevate distsipliinide identiteete ja arengusuundi. Ainekursuse raames pööratakse tähelepanu ka eestikeelse teaduskeele ja terminoloogia arendamisele, mis on kultuuriteaduslikus töös nii erialaselt kui interdistsiplinaarsel tasandil vajalik ja möödapääsmatu.

Õpiväljundid:
Kursuse läbinud doktorandid on kursis kultuuriteaduste hetkeseisuga, oskavad näha seoseid erinevate kultuuri uurivate distsipliinide vahel ning suudavad oma doktoritöö metodoloogiat mõtestada kultuuriteaduste laiemas kontekstis.

Õppetöö korraldus:
Semestris toimub 2-3 loengut/seminari, vaheldumisi Tartus ja Tallinnas. Auditoorsel õppetööl osalemisega seotud transpordikulud hüvitatakse doktorikooli poolt.
Peamine tegevus toimub iseseisva töö ja e-õppena Moodle’i keskkonnas.

Praktilised harjutustööd:

Kursuse programmi kuuluvad praktilised harjutustööd on omavahel seotud ning eelnevatest ülesannetest lähtuv lõpuessee on tugevaks aluseks tulevase doktoritöö metodoloogilisele peatükile. Kursuse raames on võimalik saada süvenenud tagasisidet oma uurimistöö metodoloogiliste valikute kohta nii kaastudengitelt kui õppejõududelt.

Õppematerjalid:
Nii kohustuslik kui soovituslik kirjandus laetakse üles interneti õpikeskkonda Moodle.

Hindamine:
Mitteeristav. Kursuse läbimise eelduseks on osalemine kõigis tegevustes.

Muu info:
Ainekursuse töörühma juht ja vastutav õppejõud on Kristin Kuutma Tartu Ülikoolist. Õppejõudude hulka kuuluvad Tiina Kirss Tallinna Ülikoolist, Žanna Pärtlas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast, Virve Sarapik Eesti Kunstiakadeemiast, Peeter Torop Tartu Ülikoolist.

Kursus on kooskõlas Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli tegevuskavaga. Üritust toetab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi kaudu (Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool) ning Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Kultuuriteooria tippkeskus).

Kontakt:
Leenu Nigu
Ainekursuse koordinaator
KTKDK
leenu.nigu@tlu.ee
555 22 618