Kultuuriteaduste raames toimuva õppetöö arendamiseks korraldab KTKDK koostöös partneritega igal aastal arvukalt interdistsiplinaarseid ühisüritusi nii laiemale kui kitsamale sihtrühmale. Kõik teadusüritused on rahvusvahelise ulatusega ja avatud vormis. Kord aastas toimuvad interdistsiplinaarsed talvekoolid laiemapõhjaliste uurimisteemade käsitlemiseks, milles osaleb kuni 100 doktoranti. Keskmiselt 5 korda aastas viiakse läbi väiksemaid probleemikeskseid intensiivkursuseid ja ‑praktikume (nt teemal ‘mälu’, ‘identiteet’), millest võtab osa kuni 20 doktoranti. Samuti osalevad KTKDK doktorandid teistel teadusüritustel.

Doktorikooli tegevuskava raames on plaanitud tekkima erinevad uurimisrühmad ja ‑projektid, sealhulgas ka ühised uurimisprojektid kultuuriteaduste ja kunstide vahel, mis tugevdavad seost kultuuriteaduste ja kunstierialade vahel, mõjutades arusaamist erialadest ja nende suhetest ning teooria ja praktika suhestumisest. Loomingulis-uurimuslikku-tüüpi (artistic research) doktoriõppe mudeli juurutamiseks tahab KTKDK luua eelkõige EKA ja EMTA doktorantidest koosneva töörühma, kelle huvi kunstide ja teooria ühendamise vastu väljenduks ühisnäitustes vms avalikkusele suunatud lõpptulemis. Avaliku sektori teadvusse jõuab kultuuriteaduste ja kunstide koostööst sündinud sünergia kindlasti ka EKA poolt projekti lõpptulemusena kavandatavas näituses tööpealkirjaga “Eesti kunstikultuur ja avalikkus – akadeemiline perspektiiv”.

KTKDK tegevuskavva kuulub ka uue erialadeülese õppeaine väljatöötamine. Ainekursus tööpealkirjaga “Kultuuriteaduste metodoloogia” pakub doktorantidele võimalust tutvuda kultuurianalüüsiga valitud erinevatest vaatepunktidest, mida esindavad partnerülikoolide erinevad õppekavad. Kursus luuakse koostöös nelja Eesti õppejõu (igaüks eri kõrgkoolist) ja vähemalt ühe väliskonsultandiga ning see on plaanitud osaliselt veebipõhise õppena.

Tõstmaks doktorikooliga seotud õppejõudude ja (kaas)juhendajate õpetamis- ja juhendamisalast pädevust ning selle perioodiliseks kvaliteedikontrolliks korraldab KTKDK regulaarselt spetsiaalseid koolitusi-töötubasid, mille sihtgrupiks on juhendajad.